اینجا زیبادشت است.
> زیبادشت خانه‌ی من است.
> زیبا‌دشت پر از دیوار است.
> دیوارهای زیبادشت پر از رنگ است.
> دیوارهای زیبادشت ماهی دارد.
> دیوارهای زیبادشت گل و بلبل دارد.
> دیوارهای زیبادشت پر از حرف‌های خوب است.
> دیوارهای زیبادشت پر از نقاشی‌های قشنگ است.
> در زیبادشت کودکان بسیاری زندگی می‌کنند.
> دیوارهای زیبادشت به ما یاد می‌دهند که خوب و شاد باشیم.
> در زیبادشت ما کلمه یاد می‌گیریم و با رنگ بازی می‌کنیم.
> زیبادشت مَهد من است.
 
 
 
 


Zibadasht is my home.
Zibadasht has many walls.
Zibadasht walls are full of colour.
Zibadasht walls have fishes.
Zibadasht walls have birds and flowers.
Zibadasht walls have lots of good words.
Zibadasht walls have lots of pretty pictures.
Many children live in Zibadasht.
Zibadasht walls teach us to be good and happy.
Zibadasht is where we learn words and play with colours.